Cinema & Video

ผลงานส่วนที่เป็นภาพเคลื่อนไหว มีเลือกใช้ 2 แบบ จาก กล้องCamera และ กล้องMobile ตามลักษณะงานที่บรีฟไว้

งานสัมนาของ FX Modern

Comment